Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

 • a. Disse betingelser gælder for Larko Magnet International A/S – CVR 12 29 55 37 herefter kaldet Larko. Nedenstående forhold gælder i det omfang, der ikke er truffet anden skriftlig aftale.
 • b. Betingelserne gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt fra Larko til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder (herefter benævnt Kunden).

 

2. Oplysninger/aftaleindgåelse

 • a. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i Kundens påtænkte driftsmiljø.
 • b. Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Larkos hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Larko.
 • c. Endelig aftale mellem kunden og Larko anses først for indgået, når Larko efter at have modtaget Kundens fuldt afklarede ordre, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail til Kunden.
 • d. Ved afgivelse af en varebestilling via Larkos hjemmeside, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og Larko har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignede situationer.
 • e. For produkter, i hvilke der er underskrevet hemmelighedsaftale, beholder Larkomaterialet i forsvarlig stand indtil aftalen ændres imellem parterne. Tilbuddets gyldighed vil fremgå af tilbudsmaterialet.

 

3. Priser

 • a. Prisen er afgivet som ab lager og med betalingsbetingelser som fremgår af ordrebekræftelse og/eller faktura.
 • b. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv.
 • Pakkepriser (gælder ikke for paller):

 • DKK 49,00 (0-20 kg.)
 • DKK 69,00 (20-30 kg.)
 • DKK 165,00 (30-80 kg.)
 • DKK 450,00 (80 kg.)

 • c. Ved ordremodtagelsen afsendes varen når pengene er overført til vores konto, med mindre andet er aftalt.
 • d. Alle ordrer betragtes som afgivet til de på leveringsdagen gældende priser per stk., baseret på materiale, arbejdsløn, valutakurser, told og fragt. Ved ændring af disse forbeholdes ret til prisregulering uden forudgående varsel.
 • e. Larko forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, katalogmateriale og tekniske specifikationer, og Larko er ikke bundet af informationer i udleveret materiale.
 • f. Der tages generelt forbehold for prisfejl, udsolgte varer og prisændringer.
 • g. Der tillægges et administrationsgebyr på DKK 45,00 på alle ordrer, der ikke overstiger DKK 500,00.

 

4. Levering / leveringstid

 • a. Håndteringsomkostningerne oplyses Kunden inden godkendelse af ordren. Håndteringsomkostningerne varierer alt efter forsendelsens totale vægt.
 • b. Ved levering til udlandet er andre fragtrater gældende, hvilket fremgår af vores hjemmeside. Der bedes tage kontakt til salgsafdelingen, såfremt modtagerlandet ikke fremgår på hjemmesiden. Ved leverancer til Grønland og Færørerne gælder desuden særlige fragtregler. Tag venligst kontakt til salgsafdelingen for konkret pris på levering.
 • c. Der tages forbehold for ændringer i fragtpriserne. Ved større mængder kan der forekomme ændringer i fragtprisen for paller. Larko vil altid tage kontakt til Kunden i disse tilfælde.
 • d. Levering til Norge: fragtprisen gælder for leverancer til postnumre fra 00-58.
 • e. Alle forsendelser sendes med fragtmand, Post Danmark eller andet lignende firma. Der er desuden mulighed for at afhente varen på vores adresse.
 • f. Hjemmesiden indeholder produkter som enten forefindes på lager i Danmark eller på fjernlagrene i udlandet. Ved lagervarer i Danmark fremsendes varen samme dag inden kl. 14.00. Ellers beregnes 7-21 dages leveringstid, afhængig af produktet og mængden. I tilfælde af specialfremstillede produkter vil leveringstiden blive oplyst af Larko ved aftalens indgåelse.
 • g. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem Kunden og Larko.
 • h.  Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for Kundens regning og risiko. Larko er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger mv.
 • i. Såfremt ordren ikke er fuldt leveret sørger Larko for den nødvendige efterlevering hurtigst muligt. Larko oplyser Kunden om, hvornår dette vil ske.

 

5. Forsinkelse

 • a. Det leveringstidspunkt, som oplyses af Larko er vejledende og dermed uforpligtende for Larko. Kommer Larko til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil Kunden modtage mundtlig/skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet for, hvornår levering påregnes at kunne finde sted
 • b. Larko er ikke erstatningsansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af eventuelt forsinket levering.
 • c. Kunden forpligter sig til at modtage leverancen, såfremt denne stilles til Kundens disposition senest 2 måneder efter det aftalte leveringstidspunkt. Kunden kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af forsinket levering indenfor 2 måneders fristen. I tilfælde af forsinkelse ud over 2 måneder er kunden berettiget til at hæve købet, medmindre Larko er forhindret i at levere rettidig som følge af forhold nævnt i punkt 14.a.

 

6. Betalingsbetingelser

 • a. Betalingsforholdene er angivet skriftligt i tilbuddet.
 • b. Betaling forfalder som anført på ordrebekræftelse/faktura. Fakturering vil blive foretaget løbende i takt med leverancens gennemførelse.
 • c. Vi forbeholder os ret til at stille krav om sikkerhed for købesummen, inden leverancen påbegyndes.

 

7. Forsinket betaling

 • a. Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned regnet fra fakturadato.

 

8. Reklamation

 • a. Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.
 • b. Såfremt Kunden mener, at der er fejl på det leverede produkt eller manko i ordren fra Larko, skal dette straks meddeles skriftligt til Larko. I modsat fald regnes leverancen som accepteret i henhold til følgeseddel/ordrespecifikation.
 • c. Såfremt Kunden selv udfører eller foranstalter reparation uden Larkos skriftlige accept, er Larko ikke forpligtiget til at dække omkostningerne til dette.
 • d. Der ydes 6 måneders reklamationsret fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 6 måneder reklamationsperiode.
 • e. Larkos ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Larkos valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering inden for rimelig tid.
 • f. Larko er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, såsom forkert brug eller montering af produktet samt manglende korrekt vedligeholdelse.

 

9. Fortrydelsesret

 • a. Larko yder ikke fortrydelsesret ved handel med erhvervsdrivende.

 

10. Returvarer

 • a. Larko accepterer ikke returvarer uden at dette forinden er godkendt af ansvarshavende hos Larko.
 • b. Visse specialprodukter kan ikke returneres efter at de er bestilt, da disse bliver specialproduceret iht. indgivet ordre. Der kan træffes anden aftale ved henvendelse til Larko.

 

11. Produktansvar

 • a. Larko er produktansvarlig i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
 • b. Kunden er forpligtet til straks at meddele Larko om en eventuel produktansvarsskade eller i tilfælde af, at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. Udbedring heraf kan kun ske efter Larkos skriftlige accept.
 • c. Larko er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. Larko fraskriver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.

 

12. Ansvarsbegrænsning

 • a. Larko påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 

13. Personoplysninger

 • a. Larkos behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Når der bestilles varer på hjemmesiden, registreres oplysningerne Kunden afgiver. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail mv. betragtes som fortrolige og benyttes kun til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Larko videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har accepteret dette.

 

14. Force Majeure

 • a. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Larkos kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Larkos forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan Kunden opsige aftalen med Larko, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.

 

15. Ugyldighed

 • a. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem Kunden og Larko.


Vejledende retningslinjer ved håndtering og forsendelse af magnetiske produkter

Klik nedenfor for at se vejledningen (PDF filer):

Sikkerhedsforanstaltninger ved magnet produkter      Se sikkerhedsforanstaltninger ved magnet produkter

Safety precautions and hazard warnings      Safety precautions and hazard warnings
 
Yderligere spørgsmål kan rettes til salgsafdelingen på telefonnr. +45 39654800.